دوره های درون سازمانی

جهت برگزاری هر یک از دوره های زیر در سازمان یا شرکت خود با ما در تماس باشید. 

(جهت اطلاع از هزینه برگزاری روزانه بدون محدودیت در تعداد نفرات، با ما تماس بگیرید)

مشاوره درون سازمانی

گروه مشترك استانداردهاي بين المللي - تشريح الزامات/ مميزي داخلي/ سرمميزي

مشاوره درون سازمانی

ساير دوره هاي مورد نياز

909 47 887 021

 گروه مدیریت كيفيت

آشنايي با استاندارد تاييد كيفيت محصول  CE
آشنايي با EFQM - مدل جایزه اروپايي بهره وری و تعالی سازمان
تشریح الزامات سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2015 
مميزي داخلی سيستم مديريت كيفيت  ISO 9001:2015 
سرمميزي رسمي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2015 
تربيت مشاور مديريت كيفيت اصول مميزي ISO 19011 
تشریح الزامات سيستم مديريت كيفيت صنعت خودرو  ISO/TS 16949 
مميزي داخلی سيستم مديريت كيفيت صنعت خودرو  ISO/TS 16949 
سيستم هاي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه
مديريت موفقيت پايدار سازمان مبتني بر استاندارد  ISO 9004 
نيازسنجي، برنامه ريزي و سنجش اثربخشي آموزشي مبتني بر استاندارد ISO 10015

گروه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، محیط زیست و ریسک

تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت محيط زيست ISO 14001 
مميزي داخلی استاندارد مديريت محيط زيست  ISO 14001 
سرمميزي استاندارد مديريت محيط زيست   ISO 14001 
تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 
مميزي داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای   OHSAS 18001 
سرمميزي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18001 
آشنايی با  سيستم های مديريت يکپارچه IMS 
مميزي داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS 
تکنیک های شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی 
آشنايی با قوانين و مقررات زيست محيطی 
 تشريح الزامات سیستم مدیریت ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیستHSE-MS   
تکنيک های ارزيابی ريسک 
ايمنی در انبارها 
ايمنی در انبارش و حمل مواد شيميايی 
ايمنی کار در فضای بسته 
مديريت ايمنی پيمانکاران 
گزارش نويسی و تحقيق و تفحص پيرامون حوادث 
واکنش در شرایط اضطراری 
مدیریت و ارزیابی ریسک  HSE
ضرورت تهيه گزارش ارزيابی اثرات توسعه  (EIA)

گروه ابزارها و تكنيك هاي مهندسي كيفيت

 APQP  طرح ريزي پيشاپيش كيفيت محصول 
 PPAP فرآيند تائيد قطعه توليدي 
 FMEA  تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و اثرات آن 
QFD   توسعه عملكرد كيفيت 
 OEE  اثربخشي جامع تجهيزات 
 Problem Solving  تكنيك هاي حل مسئله 
متدولوژي تهيه مدارك فني تكوين محصول 
SQA – Survey Plan 
 TRIZ نوآوري نظام يافته 
شش سيگما 
SPC   كنترل آماري فرآيند 
 MSA  تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري 
MINITAB 
 COQ  مديريت هزينه هاي كيفيت 
 DOE  طراحي آزمايش ها 
 TPM  نگهداري و تعميرات بهره ور 
Poka Yoke   خطا ناپذيرسازي 
آشنایی با جعبه ابزار مدیریت کیفیت   (QUALITY MANAGEMENT TOOLBOX)

گروه مدیریت پروژه

دانش مدیریت پروژه مقدماتی

دانش مدیریت پروژه پیشرفته
نرم افزار مدیریت پروژه ‌ MSPمقدماتی 
نرم افزار مدیریت پروژه MSP پیشرفته 
نرم افزار مدیریت پروژه P6 مقدماتی 
نرم افزار مدیریت پروژه  P6پیشرفته 
دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 
استاندارد مدیریت کیفیت پروژه   ISO 10006

گروه مدیريت آموزش و دانش

نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر استاندارد  ISO 10015 
مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی مدیریت آموزش  ISO 10015 
کارگاه روش های نيازسنجی آموزش (تحلیل و تعیین نیازهای آموزش(
کارگاه طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و اثربخشی آموزش 
سازمان های یادگیرنده 
مدیریت دانش

گروه مديريت سازماني

تدوین طرح کسب و کار  Business Plan 
رویکرد فرآیندی 
تفکر سیستمی 
مدیریت عمومی - مقدماتی /  مدیریت عمومی - پیشرفته 
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار  BPR 
مدیریت سیستم ها و روش ها 
مدیریت استرس 
رهبری تغییر و مدیریت تحول سازمانی مقدماتی / پیشرفته
مدیریت زمان 
مدیریت رفتار سازمانی 
تولید ناب 
مدیریت تولید مقدماتی / پیشرفته
شیوه های کار تيمي 
نظریه محدودیت ها TOC 
مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی 
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک 
اصول انبارداری و مدیریت انبار 
نظام پیشنهادها Suggestions System 
آیین نگارش، مکاتبات اداری، اصول گزارش نویسی 
هفت ابزار    7Tools

گروه بازاریابی و فروش

سیستم مدیریت رضايت و شكايت مشتريان مبتنی بر استانداردهای

 ISO 10001- ISO 10002 – ISO 10003       

سنجش رضایت مشتری CSM مبتنی بر استاندارد   ISO 10004 
مدیریت ارتباط با مشتری  CRM 
مدیریت بازاریابی 
استراتژی های بازاریابی 
اصول و فنون مذاكره

گروه مديريت منابع انساني

سیستم های انگیزشی، ارزیابی عملکرد،  KPI‌ و پاداش 
مديريت منابع انساني مقدماتی 
مديريت منابع انساني پیشرفته 
جذب، استخدام، جابجایی و ارتقای منابع انساني 
راهکار های نوین در منابع انسانی  HRM

گروه خلاقیت و نوآوری

روش های ایجاد خلاقیت 
تفکر خلاق و کارآفرینی (تفکر همگرا و واگرا(
نوآوری در محیط کار و راه های ایجاد آن - مقدماتی 
نوآوری در محیط کار و راه های ایجاد آن - پیشرفته 
آینده نگری FORECAST و آینده نگاری FORESIGHT 
سناریونویسی 
مدیریت تکنولوژی (فناوری) مقدماتی 
مدیریت تکنولوژی (فناوری) پیشرفته

گروه بازرسي جوش

بازرسي چشمي جوش (سطح مقدماتي)
بازرسي چشمي جوش (سطح پايه 2)
تست اولتراسونيك جوش (سطح مقدماتي)
تست اولتراسونيك جوش (سطح  پايه 2)
تست مايعات نافذ جوش (سطح مقدماتي)
تست مايعات نافذ جوش (سطح پايه 2)
تست ذرات مغناطيسي جوش (سطح مقدماتي)
تست ذرات مغناطيسي جوش (سطح پايه 2)

گروه مالي

تهيه و تنظيم صورت هاي مالي (مقدماتي/ پيشرفته)
حسابداري مالي براي مديران غير مالي (مقدماتي/ پيشرفته)
تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي 
ماليات بر ارزش افزوده 
مجموعه قوانين كاربردي در حسابداري 
استانداردهاي حسابداري 
تربيت كمك حسابدار (كاربردي)

سایر دوره های آموزشی

آشنایی با تکنیک ارزیابی 360 درجه کارکنان در جهت بهبود رفتار سازمانی 
مسئولیت اجتماعی سازمان   CSR 
برنامه ريزي استراتژيک مقدماتی 
برنامه ريزي استراتژيک پیشرفته 
مهندسی ارزش 
كارگاه تدوين مأموريت، چشم انداز، ارزش ها و اهداف 
سبك های رهبري 
اصول مدیریت و سرپرستی 
مهارت های سرپرستی 
الگوبرداری سیستماتیک یا بهینه کاویBENCH MARKING 
نظام آراستگی محیط کار  5S 
ارزیابی، انتخاب و ارتقای تامین کنندگان 
آشنایی با مفاهیم مهندسی صنایع 
مهارت های تضمین کیفیت مقدماتی 
مهارت های تضمین  کیفیت پیشرفته
بهبود مستمر
اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه