no picture

ایزو چیست؟ (یا چرا استانداردها برای ما مهم هستند؟)

اگر استانداردها وجود نداشتند چه اتفاقی می افتاد؟

 اگر استانداردها وجود نداشتند ما به سرعت متوجه این موضوع می شدیم. استانداردها در زندگی انسانها نقش بزرگی را ایفا می کنند اگر چه این نقش در اغلب اوقات به صورت نا مرئی عمل می کند.در غیاب آنها اهمییتشان آشکار می شود .به عنوان مثال به عنوان مصرف کننده یک کالا در نبود استاندارد ها از بد شدن کیفیت یک کالا مطلع میشویم.ما اغلب از اهمیت استانداردها در ارتقاء سطح کیفیت , راحتی استفاده, بازده و قابلیت تعویض نا آگاه هستیم همچنان که از فراهم آوردن این امکانات با قیمت اقتصادی تا آگاه هستیم. ایزو بزرگترین توسعه دهنده استاندارد در دنیا است.

ادامه مطلب